Οροι Χρησης

O Hellas.link είναι ένας ιστότοπος ιδιοκτησίας της Kappagram και προσφέρει υπηρεσίες υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους ο επισκέπτης - χρήστης οφείλει να διαβάσει και να αποδεχθεί πλήρως.

 

Πνευματική Ιδιοκτησία

Το σύνολο του περιεχομένου του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων του οπτικοακουστικού υλικού, των κειμένων, του λογισμικού και όλων των αρχείων, με εξαίρεση ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων, όπως των συνδεδεμένων ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Kappagram  και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις, συμβάσεις και συνθήκες περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Kappagram, απαγορεύεται απολύτως η αναπαραγωγή, αντιγραφή, επανέκδοση, τροποποίηση, ανακοίνωση, μετάδοση, μετάφραση, προσαρμογή, διασκευή, ή οποιαδήποτε άλλη μετατροπή κάθε υλικού, υπηρεσίας ή λογισμικού, που βρίσκεται στον ιστότοπο.  Για ό,τι άλλο περιέχεται στον ιστότοπο και αποτελεί κατοχυρωμένο σήμα, εταιρική επωνυμία ή προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, την ευθύνη φέρουν οι τελευταίοι.

Περιορισμοί χρήσης

Απαγορεύεται χρήση του ιστότοπου για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό, ή με οποιονδήποτε τρόπο που αντίκειται στο Νόμο και τα χρηστά ήθη, ή με τρόπο που δεν συνάδει με τους παρόντες όρους χρήσης. Απαγορεύεται η χρήση του ιστότοπου με τρόπο που καταστρατηγεί τα δικαιώματα τρίτων, περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του ιστότοπου από τρίτους, κάθε παράνομη συμπεριφορά, που παραβιάζει την ιδιωτική ζωή ή δημοσιοποιεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τρίτων, η μετάδοση άσεμνου ή προσβλητικού περιεχομένου, η μετάδοση υλικού, που περιέχει ιούς ή άλλα επιβλαβή και επιζήμια προγράμματα, η μετάδοση περιεχομένου προστατευόμενου από δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας. Επίσης, η Kappagram δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν πρόσβαση σε πληροφορίες που ενδεχομένως αντίκεινται στον νόμο, τα χρηστά ήθη ή είναι ακατάλληλα ή ανάρμοστα για ορισμένες κατηγορίες προσώπων (π.χ. ανηλίκους).

Περιεχόμενο άλλων Ιστοτόπων

Η Kappagram δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες άλλων ιστοτόπων στους οποίους παραπέμπει o ιστότοπος μέσω συνδέσμων (links), ούτε εγγυάται για τη διαθεσιμότητα ή την ασφάλειά τους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν προκύψει, κατά την επίσκεψη των παραπάνω ιστοτόπων, την ευθύνη φέρουν αποκλειστικά και μόνο οι δικαιούχοι τους.

Περιορισμοί Ευθύνης

Ο επισκέπτης - χρήστης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο με δική του ευθύνη. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε ο ιστότοπος να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και χωρίς σφάλματα παροχή των παραπάνω υπηρεσιών και περιεχομένων, την έλλειψη «ιών» ή οποιασδήποτε μορφής αρχείων που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη και την εξασφάλιση πλήρους λειτουργικότητας, ακρίβειας και αξιοπιστίας του παρεχόμενου υλικού. Η Kappagram δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία του επισκέπτη - χρήστη, η οποία προέρχεται από τη χρήση του. Η Kappagram δε φέρει καμία ευθύνη για την ποιότητα, την ασφάλεια και το περιεχόμενο που αναμεταδίδει από τους συνεργαζόμενους ιστότοπους.

Διακοπή συνεργασίας με Ιστότοπο

Η Kappagram δικαιούται οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, να διακόψει ή να αναστείλει τη συνεργασία με ιστότοπο που δεν τηρεί τους όρους χρήσης. Επίσης δικαιούται να διακόψει ή να αναστείλει τη συνεργασία ή να απορρίψει οποιοδήποτε αίτημα συνεργασίας με ιστότοπο, ο οποίος αντίκειται στο Νόμο και τα χρηστά ήθη, ή δεν συνάδει με τους παρόντες όρους χρήσης.  

Χρήση Cookies

Ο ιστότοπος δύναται να χρησιμοποιεί cookies για να συλλέγει πληροφορίες, που αυξάνουν την ποιότητα χρηστικότητας και διευκολύνουν τον επισκέπτη - χρήστη. Εάν ο επισκέπτης - χρήστης το επιθυμεί, μπορεί να σβήσει ή να απενεργοποιήσει τα cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες βοήθειας ή και του εγχειριδίου της υπηρεσίας.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι παρόντες Όροι Χρήσης καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις και ερμηνεύονται βάσει των κανόνων της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει, σχετική με τους παρόντες Όρους Χρήσης αρμόδια είναι τα Δικαστήρια του Πειραιά.

Κύθηρα, Απρίλιος 2020

Πολιτική Απορρήτου